+90 368 261 27 34 / +90 368 261 26 66 / +90 368 260 47 43

Vekalet Bilgileri

Vekaletname Bilgileri
TBB Sicil No 12907
Sinop Barosu Sicil No 40

Büro Adresi

Kefevi Mahallesi Erenler Sokak Nail Bey Sitesi C Blok Kat 5 Daire 12 MERKEZ - SİNOP

Büro Telefon

+903682612734

+903682604743

Büro Faks +903682612666
GSM +905334200473
Vergi Numarası Sinop V.D. 1310026679
Elektronik Tebligat Adresi bahadir.oktay@hs02.kep.tr

https://e-hizmet.tnb.org.tr/basvuru/ adresinden noterliklere işlem başvurusu yapabilir, noterlikten size bildirilecek randevu saatinde noterliğe giderek işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Başvuru işlemi yapmak için TC Kimlik Numaranızı ve doğrulama kodunu sisteme girişte yazmanız gereklidir. TNBBS’ne üye iseniz TC Kimlik No ve şifreniz ile giriş yapabilirsiniz.

E-Başvuru sisteminden 3 şekilde başvuru yapabilirsiniz;

1. Noterlikte işlemi ıslak imza ile imzalayacak şekilde randevu almak,

2. Noterlikte işlemi elektronik imza ile imzalayacak şekilde randevu almak,

3. Noter huzuruna gelmeden işlem başvurusu yapmak

Başvuru işlemi sonucunda sistem tarafından bir "Başvuru Numarası" üretilir ve başvuru sırasında belirttiğiniz e-posta adresine Başvuru Numaranız gönderilir. Bu yüzden yazdığınız e-posta adresinizin doğru ve sürekli kullandığınız bir adres olması önemlidir.

Noterlikte işlemi elektronik imza ile imzalayacak şekilde randevu aldığınızda, hazırlattığınız noterlik işlem belgesinin KEP adresinize gönderilmesini istiyorsanız ‘Geri Bildirim KEP Adresi’ alanını doldurabilirsiniz.

Noter huzuruna gelmeden uzaktan işlem başlatmak ve tamamlamak istiyorsanız;

• Çeviri

• İhtarname/İhbarname

• Örnek

işlemlerinden birini seçebilir ve işleminizi başlatabilirsiniz.

Huzurda olmadan yapmak istediğiniz noterlik işleminizin hazırlanması sonucunda, başvurduğunuz noterlik tarafından size belge örneği, ücret bilgisi ve noterlik IBAN numarası e-posta ile gönderilecektir. Gönderilen belge uygun ise, belirtilen IBAN numarasına ücreti yatırıldıktan sonra işleminiz noterlik tarafından tamamlanacaktır.

TNBBS’ne üye iseniz ‘Başvurularım’ başlığı altında mevcut ve geçmiş başvurularınızı takip edebilir , işleminiz noterlik tarafından onaylanmadığı sürece başvurunuzu güncelleyebilir veya iptal edebilirsiniz.

Davaya vekâletin kanuni kapsamı

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 73. Madde

(1) Davaya vekâlet, kanunda özel yetki verilmesini gerektiren hususlar saklı kalmak üzere, hüküm kesinleşinceye kadar, vekilin davanın takibi için gereken bütün işlemleri yapmasına, hükmün yerine getirilmesine, yargılama giderlerinin tahsili ile buna ilişkin makbuz vermesine ve bu işlemlerin tamamının kendisine karşı da yapılabilmesine ilişkin yetkiyi kapsar.

(2) Belirtilen bu yetkiyi kısıtlamaya yönelik bütün sınırlandırıcı işlemler, karşı taraf yönünden geçersizdir

Davaya vekâlette özel yetki verilmesini gerektiren hâller

6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu 74. Madde

(1) Açıkça yetki verilmemiş ise vekil; sulh olamaz, hâkimi reddedemez, davanın tamamını ıslah edemez, yemin teklif edemez,  yemini kabul,  iade veya reddedemez, başkasını tevkil edemez, haczi kaldıramaz, müvekkilinin iflasını isteyemez, tahkim ve hakem sözleşmesi yapamaz, konkordato veya sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma yoluyla yeniden yapılandırılması teklifinde bulunamaz ve bunlara muvafakat veremez,  alternatif uyuşmazlık çözüm yollarına başvuramaz,  davadan veya kanun yollarından feragat edemez,  karşı tarafı ibra ve davasını kabul edemez,  yargılamanın iadesi yoluna gidemez,  hâkimlerin fiilleri sebebiyle Devlet aleyhine tazminat davası açamaz, hangileri hakkında yetki verildiği açıklanmadıkça kişiye sıkı sıkıya bağlı haklarla ilgili davaları açamaz ve takip edemez.

Vekâletnameye Fotoğraf Yapıştırılması

Niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren sözleşmelere, niteliği bakımından tapuda işlem yaptırılmasını gerektiren vekaletnamelere, Vasiyetname, Mülkiyeti muhafaza kaydıyla satış,Gayrimenkul satış vaadi,  Vakıf senedi, Evlenme mukavelesi, Evlat edinme,Tanıma, Mirasın taksimi sözleşmesi, Boşanma davaları için düzenlenecek vekaletnamelere ilişkin noterlik işlemlerinde ilgilinin fotoğrafının yapıştırılması zorunludur.

Kimlik Tespiti

Noter, belgelendirme isteminde bulunan ilgili ile işleme katılan kimselerin kimliğini tesbit edebilmek için nüfus hüviyet cüzdanı, buna dayalı olarak resmi mercilerden verilmiş pasaport, ehliyet, fotoğrafı kimlik kartı vesair kimlik belirten belgeleri aramak zorundadır. Bu belgelerin gösterilmemesi veya noterin gerekli görmesi halinde tanık dinlemek yoluyla da kimlik tespit olunabilir.

YURTDIŞI KONSOLOSLUK VEKÂLETNAME  İŞLEMLERİ

Yurt dışında yaşayan kişiler, bulundukları yerdeki Konsolosluk kanalıyla vekâletname çıkartabilirler.

Vekâletnamelerde aşağıdaki hususlara dikkat edilmesi gerekmektedir.

Gayrimenkulle ilgili işlemlerde (satış, istimlak, vb.); gayrimenkulün tapu bilgileri,

Araba ile ilgili işlemlerde (satış, devir, vb.); arabanın ruhsat bilgileri ve ayrıca arabayı satın alacak /devralacak kişinin kimlik bilgileri, (Bu bilgiler bilinmiyorsa vekâletnameye "dilediği şahıslara satmaya, devretmeye" şeklinde genel ifade yazılmaktadır.)

Bankalarla ilgili işlemlerde; bankanın adı, şubesi, hesap numarası,

Miras intikal, taksim, satışlarda; miras bırakanın adı, soyadı, intikal eden gayrimenkul veya araba ise yine bunlara ait tapu ve ruhsat bilgileri,

Kiraya verme işlemlerinde; gayrimenkulün adresi,

Telefon işlemlerinde; telefonun numarası, devredilecek veya satılacak kişinin kimlik bilgileri,

Kimlik bilgilerinizin doğru yazılmış olması,

Vekil edilen kişinin kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Vekâlette varsa adı geçen üçüncü kişinin (satın alacak / devralacak şahıs) kimlik bilgilerinin doğru yazılmış olması,

Türkiye'de yapılacak işlemin istenilen şekilde anlatılmış, ayrıntıların eksiksiz ve doğru bir şekilde yazılmış olması, fark edilen yanlışlıkların görevli memura bildirilmesi,

Türk vatandaşlığından izinle çıkarak başka bir ülke vatandaşlığı kazananların Temsilciliklerimizde düzenleyecekleri vekâletnamelerde Mavi Kart (Pembe kart)'larını da hazır bulundurmaları gerekmektedir.

Gerekli Belgeler :

Nüfus cüzdanı veya pasaportun aslı ve iki adet fotokopisi,

Eğer izin alarak Türk vatandaşlığından çıktıysanız ve yabancı bir ülkenin vatandaşıysanız, vatandaşı olduğunuz ülke makamlarınca verilmiş kimlik belgeniz veya pasaportunuz ve Mavi Kartınız (Pembe Kart),

Son 6 ay içinde çekilmiş 2 adet renkli vesikalık fotoğrafınız. (2 fotoğrafın da aynı ve ön cepheden çekilmiş olması gerekmektedir. Bilgisayarla çoğaltılan fotoğraflar kabul edilmemektedir.),

Tapu işlemleriyle ilgili vekâletname düzenletecekseniz, ilgili emlakın tapusu veya tapu kayıt bilgileri (ada, parsel, mevki gibi)

Vekil tayin edeceğiniz kişinin (nüfus cüzdanında yazıldığı şekliyle) adı, soyadı, anne ve baba adı, doğum yeri, doğum tarihi bilgileri; (eğer vekil tayin edeceğiniz kişi avukat ise üyesi olduğu Baro ile Baro sicil numarasının ve bağlı olduğu Vergi Dairesi ile Vergi Sicil Numarasının da vekâletnameye yazılması gerekmektedir.)

Ahzu kabz yetkisinin kullahılmasına ilişkin Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü 24/11/2011 tarih ve 29359 sayılı görüş yazısı için tıklayınız

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 2003/2-36 Esas, 2003/10 Karar 22.01.2003 tarihli ilamı ( Asıllarına fotoğraf yapıştırılması zorunlu noterlik işlemlerinin, çıkartılacak örneklerine de fotoğraf yapıştırılması zorunludur)

2017 Yılı Noterlik Ücret Tarifesini görüntülemek için tıklayınız

2018 yılı Noter Harçlarını görüntülemek için tıklayınız

Yabancı Ülkelerde Düzenlenen Vekaletnameler ile ilgili Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 20/3/2017 tarihi yazısı